Glavne pridobitve mandatnega obdobja 2014 – 2018

 • postavitev novih defibliratorjev po vseh delih Trzina,
 • ureditev pasjega parka ob blokih v centru Trzina,
 • odkup zelenih površin ob blokih za otroška igrišča in vadbene naprave,
 • ureditev novega prometnega režima pri osnovni šoli s krožnim prometom,
 • odkup dela parkirnih površin nasproti blokov,
 • zasaditev novih drevoredov po Ljubljanski cesti, Mlakarjevi in Rašiške čete,
 • odkup 40.000 m2 zelenih in rekreativnih površin ob ŠRP Mlake, ki je bil polovično odkupljen s kohezijskimi sredstvi EU,
 • nove parkirne površine pri Kulturnem domu in Osnovni šoli Trzin,
 • sofinancirana prevenitvna cepljenja proti klopnemu meningitisu in preventivni pregledi za raka dojk,
 • odprtje nove trgovine v starem delu Trzina,
 • vzpostavitev optičnih internetnih povezav po večini kraja,
 • celovita obnova šolskega igriča z novim odbojkarskim in košarkaškim igriščem, osvetljavo in novo asfaltno površino,
 • začetek urejanja povezave med Mlakami in OIC,
 • nadgradnja Centralne čistilne naprave s sofinanciranjem iz kohezijskih skladov EU v vrednosti 1.000.000 EUR,
 • zagotovile so se nove štipendije,
 • projekt Doma zaščite in reševanja se je pripeljal do gradbenega dovoljenja in zanj so se zagotovila sredstva v občinskem proračunu,
 • podpisan je bil Regionalni prostorski načrt skupaj z občinama Domžale in Mengeš za izgradnjo vzhodne trzinske obvoznice,
 • zgradili so se novi razširjeni izvozi iz OIC in Mlak,
 • vzpostavil se je krožni promet po glavnih križiščih OIC,
 • občinska knjižnica je dobila nove dodatne prostore in nov dostop za invalide,
 • razširili in dodatno opremili so se prostori zdravstvene ambulante,
 • v celoti je bila obnovljena komunalna infrastruktura, asfaltne površine in cestna razsvetljava na notranji Jemčevi cesti, notranji Mengeški do osnovne šole, Zupančičeva, Cankarjeva in Zupanova ulica, polovica Mlakarjeve, Prešernove in Rašiške čete,
 • zgradil se je dodatni izvoz iz OIC proti Dobravam,
 • dokončanje pločnikov na Mengeški cesti do Grajske ceste,
 • v celoti je bil zamenjan stari cementno-azbestni glavni vodovod od črpališč do Trzina v dolžini nekaj čez dva kilometra, kjer se je tudi zagotovilo 400.000 EUR nepovratnih sredstev,
 • zamenjava strehe na osnovni šoli in ureditev jedilnice ter starih sanitarij,
 • Sofinanciralo se je nakup novega gasilskega avtomobila,
 • ureditev novega strelišča pod osnovno šolo,
 • pridobitev certifikata »Mladim prijazna občina«,
 • postavitev novega vadbišča – streetworkout ob ŠRP Mlake,
 • postavitev novih igral ob vrtcu in osnovni šoli,
 • zamenjava vseh sijalk obcestnih svetilk za varčne, s čimer so se stroški za električno energijo zmanjšali za štirikrat,
 • zagotovitev dodatnih sredstev za Center aktivnosti Trzina, kulturni, športni , humanitarni in prostočasni program trzinskih društev,
 • označitev vseh kolesarskih poti,
 • zamenjava luči na sprehajalni poti ob Pšati,
 • postavitev stalne zbirke v muzeju Jefačnikova domačija,
 • nov zadrževalni bazen za fekalne vode v sklopu nadgradnje čistilne naprave za zmanjšanje izpustov ob visokih vodah in nenazadnje
 • cene komunalnih storitev so ostale na enakem nivoju kot od začetku mandata.