Zgodovina liste

LISTA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TRZINA SE PREDSTAVI

Ko je leta 1998 Trzin postal samostojna občina, so prve volitve občinskih svetnikov potekale po večinskem sistemu, v skladu z zakonom in oceno števila prebivalcev s stalnim bivališčem v Trzinu. Na volitvah so vsi kandidati za člane občinskega sveta kandidirali kot posamezniki, četudi so jih predlagali občinski odbori posameznih strank ali skupine občanov. V prvi občinski svet je bilo izvoljenih enajst članov; poleg strankarskih tudi nekaj neodvisnih kandidatov.

V času prvega mandata (1999-2002) je število prebivalcev s stalnim bivališčem v občini preseglo mejo 3000, zato se je Trzin uvrstil med občine, za katere po zakonu velja proporcionalni volilni sistem, ta pa zahteva liste kandidatov, ki jih predlagajo občinski odbori strank ali skupine občanov.

Tako je jeseni 2002 prišlo do ustanovitve Liste za trajnostni razvoj Trzina, ki je v začetku imela ob imenu še dodatno pojasnilo »Tone Peršak in sokrajani«, ki je pojasnjevalo, da gre za listo, katere predlagatelji so volivci. Čeprav neodvisna lista ni stranka, smo pobudniki za ustanovitev liste presodili, da je smiselno oblikovati čim bolj jasen program liste. Z njim smo želeli volivcem sporočiti, kaj si lahko obetajo, če bo izvoljen župan, ki kandidira kot nosilec liste, in če bo lista imela v svetu odločilno besedo.

Lista, sedaj imenovana samo »Lista za trajnostni razvoj Trzina«, predlaga program, s katerim še vedno izraža in zagovarja temeljno opredelitev liste in ki vsebuje konkretne projekte za izvedbo programa v praksi.

Našo osnovno usmeritev je mogoče povzeti v enem stavku: »Zavzemanje za čim bolj prodoren gospodarski razvoj občine ob enakovredni  in poudarjeni skrbi za ohranjanje in izboljšanje okolja in stanja narave ter skrbi za socialno varnost vseh občanov.«

Občina Trzin se je tudi zato, ker ste volivci od leta 2002 vedno zaupali vodenje občine županu z Liste za trajnostni razvoj Trzina in listi vedno namenili tudi na volitvah občinskih svetnikov relativno večino glasov, razvijala v skladu s tem programom. Zagotovila si je položaj najbolj razvite občine v Sloveniji, v skladu s programom poskrbela za plinifikacijo celotnega naselja Trzin in možnostjo dostopa do zemeljska plina za vsa gospodinjstva in vsa podjetja. Zgradila je nizko energetski vrtec (ogrevanje z geosondami), Jefačnikovo domačijo z ogrevanjem s toplotno črpalko voda – zrak, vsaj do neke mere dodatno izolirala večino stavb v lasti občine, zgradila lokalni dom za starejše in poskrbela za gradnjo oskrbovanih stanovanj, t.i. kogeneracijo v OŠ Trzin; veliko vlagala v več programov za starejše in podpirala delovanje društva upokojencev, vsa leta organizirala akcije čiščenja gozdnih in zelenih površin ter odvoz vseh vrst odpadkov iz občine, zbiranje odpadnega vejevja itd.

Spoštovani volivci in volivke, vse našteto in še veliko tega je bilo moč uresničiti, ker podpirate program Liste za trajnostni razvoj Trzina in ker poleg izvolitve župana omogočate, da je bilo v vsakem mandatu v občinski svet izvoljenih toliko kandidatov z Liste za trajnostni razvoj Trzina.

2002:  Lidija Babnik, Valentin Kolenc, Anton Kralj, Milan Karče in Franc Pavlič

2006: Jožefa Valenčak, Anton Kralj, Franc Pavlič in Milan Karče

2010: Peter Ložar, Jožefa Valenčak, Franc Pavlič, Milan Karče in Judita Šlibar

2014: Anton Kralj, Klavdija Tretjak, Milan Karče, Nuša Repše in Anton Peršak, ki ga leta 2016 nadomesti Dunja Špendal

2018: Anton Kralj, Klavdija Tretjak, Milan Karče, Nuša Repše in Anton Peršak, Dunja Špendal in Veronika Weixler

Vsa ta leta jedro liste ostaja isto: ljudje, ki so vredni zaupanja in so se že dokazali. Prav tako kot ves čas ostaja ključna zvestoba programu in sprotno odkrivanje odprtih vprašanj nadaljnjega razvoja Občine Trzin. Temu ostajamo dosledno zvesti tudi v prihodnje.